รศ.ดร.เยาวรัตน์ มัชฌิม

ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

Email: Yaowarat.m@nurse.tu.ac.th