รศ.ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

Email: teeranut@nurse.tu.ac.th