ผศ.ดร.ปิยะวรรณ ขนาน

อาจารย์ผู้สอน

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

Email: piyawan@nurse.tu.ac.th