รศ.ดร.จิณพิชญ์ชา สาธิยมาส

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

Email: jinpitcha@nurse.tu.ac.th