ผศ.บุณฑริกา ชาตรีวัฒนกุล

อาจารย์ผู้สอน

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

Email: buntarika@nurse.tu.ac.th