ผศ.ดร.บวรลักษณ์ ทองทวี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

Email: borwarnluck@nurse.tu.ac.th