ผศ.ดร.เบญญพร บรรณสาร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

Email: benyaporn@nurse.tu.ac.th