อ.ดร.บังอร ปีประทุม

อาจารย์ผู้สอน

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

Email: bangon@nurse.tu.ac.th