ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนโครงการวิจัย/งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2559

สรุปจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยใน
ปีงบประมาณ 2559

จำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2559

สรุปจำนวนเงินสนับสนุนทุนวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2559

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2559