ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนอาจารย์แลกเปลี่ยน

การแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวต่างประเทศแบบรับเข้า ปี 2562

คณะพยาบาลศาสตร์มีการจัดจ้างอาจารย์เต็มเวลาชาวต่างประเทศ 1 คน จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาประจำคณะฯ และมีการลงนามสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ เพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตฯ จำนวน 18 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ วุฒิการศึกษาสูงสุด (ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก)
โปรดระบุสาขาวิชาที่จบ
1 Dr. Bruce Lloyd Leeds American Ph.D. in Comparative Literature, Indiana University
2 Assoc. Prof. Dr. Debra Hain American Ph.D. Florida Atlantic University, Christine E. Lynn College of Nursing
3 Prof. Dr. Linda Weglicki American Ph.D. University of Michigan Ann Arbor, MI. Nursing: Health Promotion/Risk Reduction
4 Asst. Prof. Dr. Gabriel Culbert American Ph.D. University of Michigan Ann Arbor, MI. Nursing: Health Promotion/Risk Reduction
5 Prof. Dr. Eileen Collins American Ph.D. in Nursing Science, the University of Illinois at Chicago
6 Prof. Dr. Patricia Liehr American Ph.D. in Nursing, Loyola University of Chicago
7 Asst. Prof. Dr. Sigrid Ladores American Ph.D. University of Maryland (1987) - Baltimore,
MD. Nursing: Concentration in Psychophysiology. Postdoctoral (1989):
Robert Wood Johnson Clinical Nurse Scholar, University of Pennsylvania
8 Prof. Dr. Jen-Jiuan Liaw Taiwan Ph.D., Nursing, University of Central Florida College of Nursing
9 Prof. Dr. Shirley Gordon American Ph.D., School of Nursing, University of Washington
10 Prof. Dr. Christine Williams American PhD: University of Florida (1998) - Nursing, Gainesville, Florida
11 Assoc. Prof. Dr. Marian C. Turkel American
12 Asst. Prof. Dr. Li-Chi Chiang Taiwanese Ph.D., Health Education, National Normal University
13 Asst. Prof. Dr. Chen, Yu Ju Taiwanese
14 Assoc. Prof. Dr. Wen-Chii Tzeng Taiwanese Ph.D., Nursing, University of California, San Francisco
15 Prof. Dr. Holli A. DeVon American Doctor of Philosophy, Nursing Science;
Certificate in Women’s Health University of Illinois at Chicago
16 Assoc. Prof. Dr. Ronald L. Hickman American Doctor of Philosophy, Nursing Science;
Frances Payne Bolton School of Nursing, Case Western Reserve University
17 Prof. Dr. Mary Quinn Griffin American Doctor of Philosophy, Nursing Science;
Frances Payne Bolton School of Nursing, Case Western Reserve University
18 Assoc. Prof. Dr. Joy Longo American Ph.D., Nursing, Florida Atlantic University, USA
19 Prof. Dr. Yu-Yun Alice Hsu Taiwanese Ph.D., School of Nursing, University of Pittsburgh

คณะมีการเชิญอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ เพื่อร่วมสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตฯ บรรยายพิเศษจำนวน 5 คน และมีอาจารย์ชาวต่างประเทศเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปและวัฒนธรรม จำนวน 16 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติแบบรับเข้า ปีการศึกษา 2562

อาจารย์แลกเปลี่ยนส่งออกต่างประเทศ ปี 2562

คณะพยาบาลศาสตร์มีอาจารย์เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ วัฒนธรรม หรือนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการในต่างประเทศ (outbound) จำนวน 23 คน (32 ครั้ง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนอาจารย์แลกเปลี่ยนส่งออก ปีการศึกษา 2562