ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์

งบประมาณคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานจาก 3 แหล่ง คืองบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้หน่วยงาน และงบประมาณจากเงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,332,919.48 บาท เป็นรายรับจากงบประมาณแผ่นดิน จานวน 32,652,800.00 บาท รายรับจากงบประมาณเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ จานวน 31,033,081.27 บาทและได้รับจัดสรรเงินจากเงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวน 2,647,038.21 บาท ดังแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560

แหล่งงบประมาณ

จากทั้ง 3 แหล่งงบประมาณ มีรายจ่ายจริงรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,889,686.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.69 ของงบประมาณรายรับทั้งหมด แยกตามแหล่งงบประมาณดังนี้ งบประมาณแผ่นดิน มีรายจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ 69.41 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เนื่องจากงบประมาณแผ่นดิน โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มฯ สามารถใช้งบประมาณได้ต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 25561 งบประมาณเงินรายได้หน่วยงาน มีรายจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ 74.48 ของงบประมาณรายรับจริง งบประมาณจากเงินกองทุนค่าธรรมเนียมฯ มีรายจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ 41.93 ของงบประมาณรายรับจริงรายละเอียดดังแผนภูมิที่ 2

แผนภูมิที่ 2 แผนผลงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2560