ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์

วุฒิการศึกษาอาจารย์แยกตามกลุ่มสาขาวิชา ปี 2560

วุฒิการศึกษาอาจารย์แยกตามสาขาวิชาแยกตามกลุ่มสาขาวิชา
ร้อยละของวุฒิการศึกษาอาจารย์รวมทั้งหมด