ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์

สารสนเทศการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

แผนภาพแสดงจำนวนรับเข้าและผู้สำเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 – 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มีจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจำนวน 1,421 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี ตามที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 1,157 คน คิดเป็นร้อยละ 81.42 แสดงดัง แผนภาพที่ 1

จำนวนรับเข้าและสำเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี
จำนวนรับเข้าและสำเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี

แผนภาพแสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 มีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว จำนวน 19 รุ่น (ปีการศึกษา 2542 – 2561) เป็นจำนวน 1,251 คน จากจำนวนรับเข้า 1,421 คน คิดเป็นร้อยละ 88.03 แสดงดัง แผนภาพที่ 2

สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

แผนภาพแสดงร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี ไปแล้ว 20 รุ่น และในปีการศึกษา 2543 มีผู้สำเร็จการศึกษา ค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ที่ร้อยละ 61.76 และในปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ที่ร้อยละ 94.18 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี ทั้ง 20 รุ่น แสดงดัง แผนภาพที่ 3

ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี
ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี

แผนภาพแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลาออก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539-2561

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 จนถึงปัจจุบันในปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีนักศึกษาทั้งหมด 23 รุ่น มีนักศึกษาที่ลาออกจากคณะฯ จำนวน 215 คน แสดงดัง แผนภาพที่ 4

จำนวนนักศึกษาลาออก
จำนวนนักศึกษาลาออก