* โปรดตรวจสอบตารางการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล ก่อนทำการจองทุกครั้ง *